Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PLANADO

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. 3C-Advies / Planado: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Venray, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 12052009.
 2. Planado: het online platform door 3C-Advies / Planado voor de gebruiker toegankelijk gemaakt, welk platform de gebruiker, voor zover de overeenkomst daarin voorziet, onder meer mogelijkheden biedt ten behoeve van medegebruikers dienstverleningsopdrachten te plaatsen, aan te nemen of af te wijzen.
 3. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een overeenkomst gerechtigd is tot het gebruik van Planado.
 4. Hoofdgebruiker: de (zorg)instelling, PGB-houder, gemeente of andere natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker als bedoeld in lid 3, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en middels Planado als vrager van dienstverlening optreedt, daartoe een overeenkomst met 3C-Advies / Planado heeft gesloten en voor het gebruik van Planado aan 3C-Advies / Planado een prijs verschuldigd is.
 5. Medewerker: de natuurlijke persoon, gebruiker als bedoeld in lid 3, als werknemer in dienst bij de hoofdgebruiker en die middels Planado als aanbieder van dienstverlening optreedt binnen het bedrijf waar hij werkzaam is.
 6. ZZP-er: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gebruiker als bedoeld in lid 3, die met 3C-Advies / Planado een overeenkomst heeft gesloten ten einde middels Planado zijn diensten als ZZP-zorgverlener aan hoofdgebruikers aan te bieden.
 7. Overeenkomst: iedere tussen 3C-Advies / Planado en de gebruiker tot stand gekomen overeenkomst, waarmee 3C-Advies / Planado zich voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het ten behoeve van gebruikers beschikbaar stellen van Planado.
 8. Content: de gegevens, bestanden en overige materialen, door de gebruiker geplaatst op Planado, zoals het dienstenaanbod van gebruikers, (Model)overeenkomsten van opdracht van ZZP-ers, persoonsgegevens, certificaten, diploma’s, etc.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 3C-Advies / Planado en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de gebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden steeds uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen 3C-Advies / Planado en de gebruiker is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van 3C-Advies / Planado is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Aan een aanbod van 3C-Advies / Planado dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de gebruiker geen rechten ontlenen. De gebruiker kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van 3C-Advies / Planado dat gebaseerd is op door de gebruiker onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 3C-Advies / Planado niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de gebruiker afwijkt van het aanbod van 3C-Advies /Planado, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 3C-Advies / Planado anders aangeeft.
 5. Voor gebruik van Planado door de hoofdgebruiker en ZZP-er is registratie in Planado vereist. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft de hoofdgebruiker reeds ingestemd met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. De ZZP-er en medewerker stemt bij registratie in Planado in met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 6. Het is de hoofdgebruiker c.q. ZZP-er verboden een registratie te doen op naam van een andere persoon, bedrijf of organisatie.
 7. Indien de hoofdgebruiker c.q. ZZP-er de overeenkomst (mede) sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De hoofdgebruiker c.q. ZZP-er is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 8. Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd en er aan alle overige in het aanbod vermelde voorwaarden is voldaan, verkrijgt de hoofdgebruiker c.q. ZZP-er middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot Planado. De overeenkomst met de ZZP-er geldt pas als gesloten op moment van ontvangst door de ZZP-er van een inschrijfbevestiging per e-mail afkomstig van 3C-Advies / Planado / Planado. Voor de ZZP-er gelden bijzondere voorwaarden voor het aangaan van de overeenkomst ten aanzien van de voor het beroep geldende kwaliteitseisen om zich te kunnen registeren in Planado. Voor medische beroepen valt te denken aan een BIG-registratie, en/of opname in het kwaliteitsregister V&V en in zijn algemeenheid aan het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, (Model)overeenkomst van opdracht en andere door 3C-Advies / Planado / Planado te bepalen (kwaliteits)documenten. Deze voor de ZZP-er geldende bijzondere voorwaarden zijn eveneens in het aanbod vermeld. De ZZP-er dient op verzoek van 3C-Advies / Planado en op de door 3C-Advies / Planado voorgeschreven wijze alle gegevens en documenten te verstrekken ten einde te kunnen beoordelen of de ZZP-er aan de gestelde voorwaarden voldoet. De registratie van de ZZP-er is uitsluitend mogelijk indien de ZZP-er naar het oordeel van 3C-Advies / Planado aan de hier bedoelde bijzondere voorwaarden heeft voldaan. De ZZP-er blijft echter uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste documenten en competenties voor de uitvoering van dienstverleningsopdrachten. 3C-Advies / Planado / Planado aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en de ZZP-er vrijwaart 3C-Advies / Planado van alle aanspraken van derden ter zake.
 9. Wijzigingen in gegevens die zich na registratie openbaren, dienen zo spoedig mogelijk aan 3C-Advies / Planado te worden doorgegeven door aanpassing van de accountgegevens door de hoofdgebruiker c.q. ZZP-er.
 10. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Indien de gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, dient hij op de daartoe voorgeschreven wijze een nieuw wachtwoord aan te vragen.
 11. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend. Indien de gebruiker bemerkt of vermoedt dat een derde onbevoegd van zijn account gebruik maakt of dat een derde misbruik maakt van zijn account, dient gebruiker hiervan terstond mededeling te doen aan 3C-Advies / Planado.
 12. Door het aangaan van de overeenkomst garandeert de hoofdgebruiker c.q. ZZP-er dat hij bevoegd is de overeenkomst aan te gaan en daadwerkelijk handelt als hoofdgebruiker c.q. ZZP-er als gedefinieerd in artikel 1.
 13. De hoofdgebruiker draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid van en de aansprakelijkheid voor de gedragingen van overige gebruikers, waaronder werknemers die hij in het kader van overeenkomst gebruik laat maken van Planado.
 14. Het in dienst nemen van een ZZP-er. De bedrijfsactiviteit van Planado is het ter beschikking stellen van ZZP-ers aan opdrachtgevers, organisaties en PGB-Houders, die tijdelijk behoefte hebben aan personeel. Planado doet voortdurend investeringen - in tijd en in geld – om ZZP-ers te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als ZZP-ers vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Indien een  opdrachtgever en zzp-er buiten Planado om voor hetzelfde of gelijksoortige werk een verbintenis aangaan in de vorm van een arbeidsovereenkomst, opdracht van overeenkomst of andere vorm van inlening die financieel benadelend werkt voor Planado, zijn de opdrachtgever en ZZP-er per direct een opeisbare boeten van € 10.000,- verschuldigd aan Planado met een verdere boete van € 200,- per dag dat de overtreding voortduurt. De opdrachtgever die de ZZP-er in dienst wil nemen, kan dat enkele en alleen na overleg met Planado en tegen een overeengekomen vergoeding. De hoogte van deze vergoeding zal gerelateerd worden aan het te verdienen jaarsalaris van de potentiele werknemer.
 15. Artikel 14 blijft van kracht gedurende1 jaar na beëindiging van het account van de opdrachtgever en ZZP-er

ARTIKEL 4. |  KERN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal 3C-Advies / Planado tijdens de duur van de overeenkomst Planado ter beschikking stellen van de gebruiker.
 2. Planado betreft een online platform welke bemiddelt bij de vraag naar- en het aanbod van dienstverleningsopdrachten tussen gebruikers. Dienstverleningsopdrachten kunnen worden geplaatst, aangenomen of worden afgewezen. ZZP-ers en medewerkers kunnen aanbiedingen doen, onder meer door hun diensten aan te bieden c.q. hun beschikbaarheid in te voeren, met elkaar in contact treden en met elkaar overeenkomsten sluiten. De hoofdgebruiker ontvangt middels Planado een opgave van voor de dienstverleningsopdracht beschikbare medewerkers c.q. ZZP-ers. De medewerker c.q. ZZP-er kan het aanbod van de hoofdgebruiker middels de applicatie aanvaarden of afwijzen. De hoofdgebruiker kan uitsluitend gebruik maken van het aanbod van ZZP-ers indien hij een overeenkomst met betrekking tot de “externe schil” als bedoeld in artikel 6.1 heeft afgesloten.
 3. Planado kent uitsluitend die functionaliteiten waarop de actuele softwareversie van Planado is gebaseerd. Voor de afwezigheid van niet aanwezige functionaliteiten van Planado draagt 3C-Advies / Planado geen enkele aansprakelijkheid.
 4. 3C-Advies / Planado reguleert de communicatie tussen gebruikers niet inhoudelijk en is namens gebruikers op geen enige wijze contactpersoon. 3C-Advies / Planado heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door gebruikers geopenbaarde content en tussen de gebruikers verzonden berichten. 3C-Advies / Planado heeft geen invloed op, en is geen partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling sluiten. Bij (geschillen omtrent) de afwikkeling en uitvoering van de tussen de gebruikers onderling gesloten overeenkomsten kan 3C-Advies / Planado op geen enkele wijze worden betrokken en is 3C-Advies / Planado op geen enkele wijze aansprakelijk. 3C-Advies / Planado staat met de ZZP-er nimmer in een werkgevers-werknemers- of detacheringsrelatie. Elk ander dienstverband tussen de ZZP-er en 3C-Advies / Planado is tevens uitgesloten.
 5. De applicatie beschikt over een “Documenten Kwaliteitsregister” die de ZZP-er waarschuwt wanneer hij zijn BIG-registratie of andere documenten dient te verlengen. De ZZP-er is zelf verantwoordelijk voor de verlenging daarvan en dient de verlengde documenten op de daartoe voorgeschreven wijze ter beschikking van 3C-Advies / Planado te stellen. 3C-Advies / Planado is in geval van verlopen van vereiste documenten van de ZZP-er gerechtigd de registratie van de ZZP-er te blokkeren ten einde het aanbod van ZZP-ers aan de noodzakelijke kwaliteitseisen beantwoord te laten houden.

ARTIKEL 5. |  DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Voor het gebruik van Planado door de hoofdgebruiker wordt een abonnement afgesloten voor bepaalde tijd. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk de looptijd van het abonnement.
 2. Indien de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij het abonnement conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan de lopende abonnementsperiode is verstreken. Opzegging dient schriftelijk, per aangetekende post, dan wel per mail te geschieden, waarbij de getekende ontvangstdatum en mailbevestiging, bepalend is voor de ingangsdatum van de opzegtermijn.
 4. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt het abonnement op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

ARTIKEL 6. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voor de verschuldigdheid van prijzen wordt onderscheid gemaakt tussen een “interne” en “externe schil”. De interne schil voorziet in het gebruik van Planado in de relatie hoofdgebruiker-medewerkers. De externe schil voorziet in het gebruik van Planado in de relatie hoofdgebruiker-ZZP-ers.
 2. Voor het gebruik van Planado is de hoofdgebruiker een vaste prijs per maand verschuldigd (interne schil). Voor gebruik van de externe schil is de hoofdgebruiker een variabele prijs per maand verschuldigd die berekend wordt aan de hand van de daadwerkelijk door de ZZP-er voor de hoofdgebruiker gewerkte uren.
 3. Voor de hoofdgebruiker door de ZZP-er in het kader van de externe schil gewerkte uren worden maandelijks gespecificeerd en aan de ZZP-er en hoofdgebruiker beschikbaar gesteld. Gewerkte uren door de ZZP-er worden per kwartier, naar boven afgerond.
 4. Voor de berekening van het aantal uren als bedoeld in het vorige lid, is de administratie van 3C-Advies / Planado, behoudens tegenbewijs, bindend.
 5. Bedragen door de hoofdgebruiker verschuldigd worden maandelijks achteraf berekend. Betaling dient te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door 3C-Advies / Planado voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de hoofdgebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de hoofdgebruiker over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de hoofdgebruiker verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 7. |  PLAATSEN EN GEBRUIK VAN CONTENT OP PLANADO

 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van de op Planado door medegebruikers geplaatste content en dat deze content vrij is van virussen of andere bestanddelen die schade aan de soft- of hardware van de gebruiker kunnen aanrichten.
 2. 3C-Advies / Planado is niet in staat de identiteit van andere gebruikers vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 3. De gebruiker staat er voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de content die hij middels Planado openbaart, uploadt, beheert en gebruikt en voorts dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de content op Planado te (doen) publiceren, bewaren, uploaden en te gebruiken. Bij de geringste twijfel aan de rechtmatigheid van de te plaatsen content dient de gebruiker daarvan af te zien.
 4. Voor de inhoud van door gebruikers middels Planado geopenbaarde content draagt 3C-Advies / Planado geen enkele aansprakelijkheid. De gebruiker die die content heeft geopenbaard of doen openbaren, vrijwaart 3C-Advies / Planado ter zake van alle aanspraken van andere gebruikers en overige derden.
 5. De gebruiker zal geen misbruik maken van de diensten van 3C-Advies / Planado en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.
 6. De gebruiker staat ervoor in dat de door hem verstrekte en middels Planado geplaatste content geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De gebruiker vrijwaart 3C-Advies / Planado van alle aanspraken van derden ter zake.
 7. 3C-Advies / Planado is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de gebruiker op Planado geplaatste content te verwijderen zonder dat 3C-Advies / Planado op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.

ARTIKEL 8. |  VRAAG EN AANBOD VAN DIENSTEN

 1. Het aanbod van diensten dient zodanig te worden omschreven dat opdrachtnemers zich een goed oordeel kunnen vormen over de inhoud daarvan. Alle middels Planado gevraagde gegevens, zoals de specificaties ten aanzien van de dienstverleningsopdracht, dienen juist en zo volledig mogelijk door de gebruiker te worden opgegeven. Het is niet toegestaan content op Planado te plaatsen die niet in enige relevante mate betrekking heeft op de gangbare vraag of het gangbare aanbod van diensten op Planado.
 2. Indien de vraag van de hoofdgebruiker volgens de systemen van Planado beantwoordt aan het door de ZZP-er of medewerker kenbaar gemaakte aanbod, ontvangt de ZZP-er c.q. medewerker een notificatie ter zake van het aanbod van de hoofdgebruiker en kunnen deze partijen met elkaar in onderhandeling treden. Planado kan voorzien in mogelijkheden tot aanvaarden door de ZZP-er c.q. medewerker van het aanbod van de hoofdgebruiker, echter is 3C-Advies / Planado bij dergelijke overeenkomsten tussen gebruikers geen partij en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft 3C-Advies / Planado het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is 3C-Advies / Planado bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst 3C-Advies / Planado ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen.
 3. Indien de hoofdgebruiker of ZZP-er in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de hoofdgebruiker of ZZP-er anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is 3C-Advies / Planado gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Voorts is 3C-Advies / Planado gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Nimmer wordt door de gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door
  3C-Advies / Planado op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door 3C-Advies / Planado in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst te lijden schade voor rekening van de gebruiker.
 7. Indien 3C-Advies / Planado de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de gebruiker terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  MISBRUIK

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van Planado of servers van 3C-Advies / Planado of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van 3C-Advies / Planado of derden.
 2. Het is de gebruiker verboden Planado te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van 3C-Advies / Planado of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere teksten, beeldmateriaal, waaronder racistische uitingen, pornografie, crimineel dataverkeer, seksueel getinte uitingen en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van 3C-Advies / Planado afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera. Het is de gebruiker voorts verboden bedreigende en intimiderende uitingen middels Planado te verspreiden.
 3. Van illegale en/of op de rechten van gebruikers of derden inbreukmakende content, beledigende inhoud en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers een klacht indienen bij 3C-Advies /Planado. Indien 3C-Advies / Planado een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en voor zover de wet dat toelaat, de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van 3C-Advies /Planado, is elke aansprakelijkheid van 3C-Advies / Planado voor schade geleden in verband met het gebruik van Planado uitgesloten. In het bijzonder is 3C-Advies / Planado niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruikers bepalen welke content op Planado worden geplaatst. 3C-Advies / Planado is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de gebruikers op Planado geplaatste content onrechtmatig of misleidend is. 3C-Advies / Planado aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van Planado opgeslagen of uitgewisselde gegevens. De gebruiker vrijwaart 3C-Advies / Planado van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de gebruiker middels Planado opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens onrechtmatig zijn.
 3. 3C-Advies / Planado is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en wachtwoorden op Planado.
 4. 3C-Advies / Planado spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van Planado en de services te optimaliseren. Echter kan 3C-Advies / Planado niet garanderen dat de voorzieningen op Planado onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op Planado probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van 3C-Advies / Planado ter zake is uitgesloten.
 5. Het streven is 99,6% uptime van de server en/of verbindingen te realiseren binnen het overeengekomen servicewindow van 05.00 – 23.59 en 0.00 - 01.00, voor wat betreft de uptime van de softwareproducten de server en/of verbindingen. 3C-Advies / Planado is te allen tijde bevoegd Planado of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van Planado of de servers van 3C-Advies / Planado of derden. In de nachtelijke uren van 01.00 uur tot 05.00 uur zal regelmatig onderhoud aan Planado plaatsvinden, waardoor de toegankelijkheid van Planado in meer of mindere mate beperkt kan zijn. Alle aansprakelijkheid van 3C-Advies / Planado als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van Planado of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 6. 3C-Advies / Planado is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op Planado. Voorts is 3C-Advies / Planado niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van Planado of servers van 3C-Advies / Planado of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
 7. Indien Planado verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is 3C-Advies / Planado nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 8. 3C-Advies / Planado spant zich naar alle redelijkheid in Planado en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. 3C-Advies / Planado is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker verstrekte gegevens.
 9. De gebruiker is jegens 3C-Advies / Planado aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van 3C-Advies /Planado, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van Planado of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 10. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op 3C-Advies / Planado jegens de hoofdgebruiker rust, is deze aansprakelijkheid jegens de hoofdgebruiker uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de hoofdgebruiker aan 3C-Advies / Planado betaalde vergoedingen (excl. btw) waaruit de aansprakelijkheid van 3C-Advies / Planado is voortgevloeid.
 11. 3C-Advies / Planado is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van Planado en de overige uitvoering van de overeenkomst door 3C-Advies /Planado.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de gebruiker direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan 3C-Advies /Planado. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de gebruiker ter zake niet binnen bekwame tijd bij 3C-Advies / Planado reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 13. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker 3C-Advies / Planado van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De gebruiker vrijwaart 3C-Advies / Planado eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door 3C-Advies / Planado aangeboden diensten. Voorts vrijwaart de gebruiker 3C-Advies / Planado van alle aanspraken van medegebruikers in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst door 3C-Advies /Planado.

ARTIKEL 12. |  INTELLECTUELE EIGENDOM VAN 3C-Advies /Planado

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van
  3C-Advies / Planado, en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan 3C-Advies / Planado of zijn licentiegevers. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met 3C-Advies / Planado en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 3C-Advies / Planado aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden